Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb získavame osobné údaje zákazníkov. Chceme, aby naši zákazníci mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako
prevádzkovateľ. V prípade, že vystupujeme ako sprostredkovateľ poverený iným prevádzkovateľom, relevantné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatnej informácii alebo vyhlásení.

1. DEFINÍCIA POJMOV

Osobné údaje – akékoľvek informácie na základe ktorých je možné fyzickú osobu identifikovať (ďalej len „dotknutá osoba“) priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, adresa, doklad o dosiahnutom vzdelaní, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ – je escape production s.r.o., ktorý určuje účel, podmienky a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ – subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa za podmienok stanovených prevádzkovateľom s cieľom dosiahnutia účelu vymedzeného prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba – každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje. Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci prevádzkovateľa, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane fyzických osôb – podnikateľov).

Spracúvanie osobných údajov – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, a to bez ohľadu na tom či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

Profilovanie – je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Osobitné kategórie osobných údajov – údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa.

Cookies – sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky. Niektoré Cookies sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Cookies často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Likvidácia osobných údajov – zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo
fyzickým zničením hmotných nosičov (médií) tak, aby sa z nich osobné údaje nedali
reprodukovať.

2. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov neznamená len ich bezpečnosť. Osobné údaje a práva našich poskytovateľov a zákazníkov chránime už od momentu, kedy navrhujeme proces ich získavania a ďalšieho používania vrátane zavedenia opatrení na opravu a aktualizáciu údajov, určenia podmienok uchovávania a likvidácie. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a postupujeme v súlade s nasledujúcimi zásadami vyplývajúcimi z GDPR:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.

Obmedzenie účelu – osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov – použitie osobných údajov je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne osobné údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia.

Minimalizácia uchovávania – uchovávanie vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Integrita a dôvernosť – spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť escape production s.r.o., so sídlom: Rusovská cesta 52 , Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 45 505 098, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 64556/B, spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, spoločnosť escape production s.r.o.
taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.

4. PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode 4.2):
 Identifikačné údaje (meno, priezvisko);
 Kontaktné údaje (fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

4.2. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov je poskytovanie služieb zákazníkom spojených s predajom vstupeniek na rôzne prednášky.
Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy resp. v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použitie ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo ak nám poskytovatelia alebo zákazníci udelili platný súhlas.

Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobrovoľnosťou, čo znamená, že poskytovateľ alebo zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade prestaneme osobné údaje používať a ak neexistuje iný právny základ pre ich použitie alebo uchovávanie, bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme.

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

Chceme chrániť určité záujmy, ktoré sú dôležité pre riadny výkon našej podnikateľskej činnosti (napr. vymáhať neuhradené platby, obhajovať iné právne nároky), pričom na tento účel používame osobné údaje poskytovateľov a zákazníkov. Vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmy neboli neprimerané. Ak napriek tomu majú poskytovatelia alebo zákazníci obavu, že spracúvanie prevažuje nad ich základnými právami a slobodami, môžu voči nemu namietať.

Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom aj v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená právnymi predpismi.

4.2.1. Spracúvanie bez potreby súhlasu dotknutej osoby

4.2.1.1. Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov (napr. na zaslanie objednávky, zmluvy o spolupráci), pri rokovaní o uzatvorení, zmene, spracovaní alebo ukončení príslušnej objednávky alebo zmluvy. V takom prípade spracúvame osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Tieto osobné údaje ďalej spracúvame na účely vybavenia reklamácií a ďalších požiadaviek zákazníka a komunikáciu so zákazníkom v ďalších záležitostiach.

Rozsah spracúvaných údajov vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie a ďalších dokumentov (napr. objednávka, zmluva o spolupráci, všeobecné obchodné podmienky, atď.).

Spravidla používame kategórie osobných údajov uvedené v bode 4.1.

Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvy môžu byť niektoré osobné údaje ďalej spracúvané, ak existuje iný právny základ (napr. oprávnený záujem na uplatňovaní či preukazovaní právnych nárokov).

Pre tento účel je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s poskytovateľom alebo zákazníkom vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

4.2.1.2. Zákonná povinnosť

V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) najmä na nasledujúce účely:
 spracovanie daní a vedenie účtovníctva,
 vedenie evidencie zákazníkov,
 plnenie zákonných informačných povinností voči Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov SR a ďalším štátnym orgánom,
 poskytovanie informácií v rámci trestného, priestupkového a správneho konania alebo pri uplatňovaní právomoci súdmi.

Rozsah spracúvania osobných údajov a doba uchovávania vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4.2.1.3. Oprávnený záujem

Oprávnený záujem predstavuje základ pre spracúvanie osobných údajov vtedy, keď sledujeme určité pre nás dôležité záujmy, pričom spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu a plnenie týchto záujmov. Keďže sa na použitie údajov zákazníkov nevyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných údajov sa musí uskutočňovať primeraným spôsobom, ktorý môžu dotknuté osoby očakávať v súvislosti so vzťahom voči nám a tak, aby nedochádzalo k nadmernému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých osôb.

Osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvame predovšetkým na nasledujúce účely:
 Uplatňovanie a ochrana práv a riešenie sporov ohľadne práv a povinností v nadväznosti na zmluvný alebo zákonný vzťah zákazníka a escape production s.r.o.. Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 4.1 a to po dobu trvania premlčacích lehôt ustanovených právnymi predpismi, spravidla najdlhšie 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu.
 Vymáhanie pohľadávok vzniknutých zo zmluvy s escape production s.r.o.. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 4.1. Doba uchovávania sa odvíja od zákonných premlčacích lehôt. Pokiaľ neexistuje odôvodnený predpoklad dlhšieho uchovávania v konkrétnom prípade, sú údaje zlikvidované po uplynutí 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4.2.2. Spracúvanie so súhlasom dotknutej osoby

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiaľ spracúvanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedených právnych základov. Zákazník ako dotknutá osoba môže súhlas vyjadriť rôznymi spôsobmi, najmä písomne, ústne či elektronickými prostriedkami (napr. označenie políčka vo webovom formulári). Na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (napr. biometrické údaje) a profilovanie sa vyžaduje tzv. výslovný súhlas, ktorý predpokladá väčšiu mieru zapojenia poskytovateľa alebo zákazníka pri udeľovaní súhlasu.

Súhlas sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byť slobodný (dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udeliť) a dobrovoľný. Dobrovoľnosť znamená, že udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súhlas poskytnutý (čo však neznamená, že musí ísť nevyhnutne o totožný spôsob). Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia sa zlikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu.

Osobné údaje zákazníka spracúvame na základe poskytnutia platného súhlasu na nasledujúce účely:

4.2.2.1. Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
 ponuku alebo propagáciu našich produktov a služieb spoločnosti ako aj našich obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch, službách a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja, zisťovanie spokojnosti alebo na prieskum trhu. Ponuky na
základe súhlasu môžeme zasielať elektronicky formou e-mailov.
Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať naše individuálne ponuky produktov a služieb ako aj našich obchodných partnerov. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb. Udelený súhlas na marketingové účely, ak ste s nami uzavreli zmluvu, trvá po dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu so spoločnosťou escape production s.r.o. a po
dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do dobu, než súhlas odvoláte.

Súhlas na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať (aj čiastočne) a to spôsobom uvedeným v bode 6.2. Možnosti uplatnenia práv. Ďalšie informácie ohľadom odvolania súhlasu sú uvedené v bode 6.1. Práva dotknutej osoby.

4.3. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od zákazníkov ako dotknutých osôb, od štátnych orgánov a ďalších subjektov uvedených v bode 4.2.2 a z verejne dostupných zdrojov. Ak je potrebné získať osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.

4.4. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE, COOKIES
Spoločnosť escape production s.r.o. nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na poskytovateľov alebo zákazníkov právne účinky alebo podobne významný vplyv. Ak by mali byť osobné údaje spracúvané profilovaním, zákazníkovi budú poskytnuté podrobné informácie o ochrane osobných údajov v samostatnom dokumente resp. vyhlásení, pričom profilovanie sa uskutoční len na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Internetové stránky prevádzkované escape production s.r.o. (https://superladies.sk/) nepoužívajú Cookies. Cookies sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky. Niektoré Cookies sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Cookies sa často využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

4.5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť escape production s.r.o. neprenáša osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ/EHP). Ak by malo dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín, prenos sa uskutoční len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ, ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).

5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých sme poverili ich spracúvaním v našom mene. Ide najmä o zmluvných partnerov, poskytovateľov služieb call centra, tlačiarne, doručovateľov a kuriérske spoločnosti, poradenské spoločnosti a agentúry, inkasné spoločnosti, poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranuosobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej
republike.

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme aj štátnym orgánom a iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností.

Sprostredkovatelia
Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov. Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb, spoločnosti zabezpečujúce archiváciu osobných údajov, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce poradenstvo, marketingové agentúry, vymáhacie agentúry, obchodní partneri.

Verejnoprávne orgány
Naša spoločnosť, vrátane našich zamestnancov, sú povinní dodržiavať povinnosť mlčanlivosti. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o nasledovné subjekty: Národná banka Slovenska a iné orgány dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní apod.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

6.1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo na odvolanie súhlasu
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Súhlas môže odvolať elektronicky, písomne alebo osobne v sídle spoločnosti (viď bod 6.2.). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o dotknutej osobe spracúvali.

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu týchto údajov. Vo väčšine prípadov poskytneme osobné údaje v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, poskytneme jej ich elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutej osobe máme k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, dotknutá osoba nás môže požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch má dotknutá osoba právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe evidujeme, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Každú takúto žiadosť je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad ako prevádzkovateľ môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, či oprávnený záujem (ak prevažuje nad záujmami oprávnenej osoby) si osobné údaje ponechať, čo znamená, že nebudeme môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme len ukladať a nie ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, tzn. právo získať osobné údaje, ktoré nám poskytla, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od dotknutej osoby získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.

Právo na prenosnosť údajov nezahŕňa údaje, ktoré vytvoril alebo odvodil prevádzkovateľ na základe údajov poskytnutých dotknutou osobou, ako je napríklad výsledok hodnotenia týkajúceho sa zdravia užívateľa alebo profilu vytvoreného v súvislosti s riadením rizík a finančnými predpismi (napr. priradenie kreditného skóre alebo dodržiavanie pravidiel proti praniu špinavých peňazí). Právo na prenosnosť údajov zahŕňa osobné údaje, ktoré sa týkajú činnosti dotknutej osoby alebo vyplývajú z pozorovania správania jednotlivca, ale nezahŕňajú
údaje vyplývajúce z následnej analýzy tohto správania. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe legitímneho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa
jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6.2. MOŽNOSTI UPLATNENIA PRÁV

Práva dotknutej osoby je možné uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 osobne na našej adrese: escape production s.r.o., so sídlom: Rusovská cesta 52, Bratislava 851 01,
 poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla spoločnosti,
 e-mailom na adrese: info@superladies.sk.
Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dokument s účinnosťou od 25. mája 2018 nahrádza informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené escape production s.r.o. v dokumentácii určenej pre zákazníkov (zmluvy, žiadosti, formuláre) v rozsahu a za podmienok podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Created and Designed by Anton Trnka 2018

Log in with your credentials

Forgot your details?